วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


ตำนานพญานาคราช

องค์พญานาค ตามความเชื่อ กล่าวว่า องค์ท่านเป็น งูใหญ่มีหงอน 
สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ความอุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา
และเป็นสัญลักษณ์ของบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นเทพเจ้า
แห่งท้องน้ำ   บางแห่งก็ว่าเป็นเทพเจ้าแห่งฟ้า อาศัยอยู่ใน
แม่น้ำโขง หรือเมืองบาดาล และเชื่อกันว่าเคยมีคนเคยพบ
รอยพญานาคขึ้นมาใน                  
วันออกพรรษา โดยจะมีลักษณะคล้ายรอยของงูขนาดใหญ่

ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่าง

กันไป แต่พื้นฐานคือ มีลักษณะตัวเป็นงูตัวใหญ่มีหงอนสีทองและตาสีแดง
เกล็ดเหมือนปลามีหลายสีแตกต่างกันไปตามบารมี บ้างก็มีสีเขียว บ้างก็มีสีดำ
หรือบ้างก็มี ๗ สี และที่สำคัญคือ  ตระกูลธรรมดาองค์ท่านจะมีเศียรเดียว
แต่ถ้าตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมี ๓ เศียร ๕เศียร ๗ เศียรและเก้าเศียร พญานาค
จำพวกนี้องค์ท่าน จะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช

(อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังก์ของ องค์ พระวิษณะนารายณ์ 

ปรมนาท ณ เกษียรสมุทร อนันตนาคราช เล่ากันว่าองค์ท่านจะมีกายที่ใหญ่โต
มหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด  มี ๑๐๐๐ เศียร ท่านเกิด ทั้งในนำและบนบก
เกิดจากครรภ์และจากไข่ มีอิทฤทธิ์สามารถบันดาลให้เกิดคุณและโทษได้
และท่านสามารถจะแปลงร่างเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดารูปร่างสวยงาม

กล่าวว่า ทางฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างมี กษัตริย์แห่งนาคราช หรือ

นาคาธิบดี แยกปกครอง  ดูแลฝั่งลาว คือ พญาศรีสัตตนาคราช
(นาคาธิบดีสีสัตตนาคบาดาล) เป็นกษัตริย์พญานาค   ฝั่งลาว มี ๗ เศียร
ฝั่งไทย คือ พญาศรีสุทโธนาคราช (นาคาธิบดีสีสุทโธ) เป็นกษัตริย์พญานาค
ฝั่งไทยมี ๑ เศียร พญา ศรีสุทโธ ท่านชอบจำศีลบำเพ็ญเพียร และปฏิบัติธรรม
มีนิสัยอ่อนโยน  มีเมตตา ไม่ชอบการต่อสู้ ชอบมาปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม
โดยมอบหมายให้เหล่า  อำมาตย์ดูแลแทน ในระหว่างที่หลบมาจำศีลภาวนา
. พญาจิตรนาคราช ท่านรักสวยรักงาม มีเขตแดนปกครองของตน
ตั้งแต่ตาลีฟู  ถึงจังหวัดหนองคาย ตามแนวแม่น้ำโขง โดยมีที่สุดแดน
อยู่วัดหินหมากเป้ง
. พญาโสมนาคราช มีเขตแดนปกครอง ตั้งแต่วัดหินหมากเป้งมาจนถึง
วัดพระธาตุพนม  สุดเขตแดนที่แก่งกะเบา พญาโสมนาคราช
มีอุปนิสัยคล้ายพญาศรีสุทโธนาคราช  คือชอบปฏิบัติธรรม จึงเป็นที่ไว้วางใจ
และโปรดปรานแก่พญาศรีสุทโธนาคราช
. พญาชัยยะนาคราช มีเขตแดนจากแก่งกะเบา เรื่อยไปจนสุดแดน
ที่ปากแม่น้ำโขง งทะเลในเขมร ท่านนี้มีฤทธิ์เดชมาก ชอบการรณรงค์
ทำสงคราม คือ ชอบการต่อสู้เป็นนิสัย

ท่านจะแบ่ง ตระกูลเป็น ๔พญานาค ใหญ่
ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง
ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว
ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง

ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ
องค์พญานาคท่านเกิดได้ทั้ง ๔ แบบ คือ
แบบโอปปาติกะเกิดแล้วโตทันทีบบสังเสทชะเกิดจากเหงื่อไคล
สิ่งหมักหมมแบบชลาพุชะเกิดจากครรภ์แบบอัณฑชะเกิดจากฟองไข่
พญานาคชั้นสูงเกิดแบบโอปปาติกะ เป็นชนชั้นปกครองที่อยู่ของพญานาค
มีตั้งแต่ในแม่น้ำหนอง คลอง บึงต่างๆ ในอากาศจนไปถึงสวรรค์ชั้น
จาตุมหาราชิกา พวกพญานาคอยู่ในการปกครองของท้าววิรูปักษ์
ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ด้านทิศ ตะวันตกเหตุที่มาเกิด
เป็นพญานาคเพราะทำบุญเจือด้วยราคะ
พญา นาคเป็นสัตว์มหัศจรรย์ ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ
สามารถแปลงกายได้พญานาคมีอิทธิฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคนพญานาค
สามารถแปลง เป็นคนได้ เช่นคราวที่แปลง เป็นคนมาขอบวชกับพระพุทธเจ้า
ในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงนาคที่ชื่อ ถลชะ ที่แปลว่า เกิดบนบกจะ
เนรมิตกายได้เฉพาะบนบกและนาคชื่อ ชลซะ แปลว่า เกิดจาก น้ำจะเนรมิตกายได้
เฉพาะในน้ำเท่านั้น
พญา นาคถึงแม้จะเนรมิตกายเป็นอะไร แต่ในสภาวะ ๕ อย่างนี้
จะต้องปรากฎเป็น งูใหญ่เช่นเดิม คือ ขณะเกิด ขณะลอกคราบขณะสมสู่กัน                    ระหว่างนาคกับนาคขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และที่สำคัญ ตอนตาย
ก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม
พญา นาคมีพิษร้ายสามารถทำอันตรายผู้อื่นได้ด้วยพิษ
ถึง ๖๔ ชนิดซึ่งตาม ตำนานกล่าวว่าสัตว์จำพวกงู แมงป่อง ตะขาบ คางคก มด ฯลฯ
มีพิษได้ซึ่งก็ด้วยเหตุที่นาคคาย พิษทิ้งไว้ แล้วพวกงูไปเลีย พวกที่มาถึง
ก่อนก็เอาไปมากพวกมาที่หลัง เช่นแมงป่อง กับมด ได้พิษน้อย
แค่เอาหางเอากันไปป้ายเศษ พิษจำพวกนี้จึงมีพิษน้อย และพญานาค
ต้องคายพิษทุก ๑๕วัน

พญานาค อาศัยอยู่ใต้ดิน หรือบาดาลคนโบราณเชื่อว่าเมื่อบนสวรรค์
มีเทพเทวา อาศัยอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลก ก็น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าที่ อยู่ของท่านนั้นลึกลงไปใต้ดิน ๑โยชน์
หรือ ๑๖ กิโลเมตรมีปราสาท ราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้สวรรค์ ที่มีอยู่ถึง ๗ ชั้น
เรียงซ้อนๆ กัน ชั้นสูง ๆ   ก็จะมีความสุข เหมือนสวรรค์

พญา นาคสามารถผสมพันธุ์กับสัตว์ชนิดอื่นได้ แปลงกายแล้วผสมพันธุ์  
กับมนุษย์ได้เมื่อนาคตั้งท้องจะออกลูกเป็นไข่เหมือนงู มีทั้งพันธุ์เศียรเดียว ๓, ๕
และ ๗ เศียร สามารถขึ้นลง ตั้งแต่ใต้บาดาลพื้นโลก จนถึงสวรรค์ในทุกตำนาน
มักจะกล่าวถึงนาคที่ขั้น-ลง ระหว่างเมืองบาดาล กับเมืองสวรรค์ที่จะแปลงกาย
ป็นอะไรตามที่คิด ตามสภาวะเหตุการณ์นั้น ๆ
พญานาค


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

สำหรับผู้สนใจเรื่ององค์พญานาค