วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์สถิตย์ในกาย

เปลี่ยนคำบริกรรมภาวนา

หายใจเข้า " นะมะ พะธะ "
หายใจออก " นะโม พุทธายะ "


ภาวนาไว้ตลอดเวลา ขณะที่อัญเชิญพระพุทธองค์เข้ากาย

ขออัญเชิญพระวิสุทธิพุทธรังสี ผู้เป็นใหญ่ในแดน
พระนิพพานมาประทับบนกลางกระหม่อมของข้าพเจ้า

ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า สมเด็จองค์ปฐมพระสีขีทศพลที่ ๑
พระพุทธเจ้าองค์แรกของโลก มาประทับที่ระหว่างคิ้วทั้งสอง

ของข้าพเจ้าจะบังเกิดตาทิพย์ ตาปัญญา ตาใน พุทธจักร
พระอุณาโลมซึ่งเป็นทางเข้าและทางออกของกระแสจิต
ญาณทวาร มโนทวาร นำทางกลับบ้าน

ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า พระกกุกสันโธ พระพุทธเจ้าพระองค์แรก

ในภัทรกัปนี้มาประทับที่ดวงตาขวาของข้าพเจ้าขออัญเชิญ
พระพุทธเจ้า พระโกนาคมโน พระพุทธเจ้าพระองค์ที่สองในภัทรกัปนี้
มาประทับที่ดวงตาซ้ายของข้าพเจ้า

ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า พระกัสสปะ พระพุทธเจ้าองค์ที่สามในภัทรกัปนี้
มาประทับที่ปากของข้าพเจ้า ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า พระสมณโคดม

พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมาประทับที่ทรวงอก ลิ้นปี่ และมือข้างขวา
ของข้าพเจ้า

ขออัญเชิญพระพุทธเจ้า พระศรีอริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าใน

อนาคตกาลมาประทับที่ปอดข้างขวาและมือข้างซ้ายของข้าพเจ้า

แนวทางปฏิบัติมโนยิทธิ
* กำหนดจิตนิ่งๆ นึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออัญเชิญองค์ท่านมาเสด็จประทับอยู่
บนศีรษะและ

ทั่วร่างกาย พร้อมกับบริกรรมคำภาวนาพระคาถา
 “ นะโม พุท ธา ยะ ” หายใจเข้า
 และหายใจออก “ นะ มะ พะ ทะ ”

แล้วขอพลังแสงทิพย์นิพพานใสสว่างยิ่งกว่า ดวงอาทิตย์
พุ่งเข้ามาในดวงจิตที่เป็นแก้วสดใสให้มีประกายเพชรงดงาม
จากนั้นอธิษฐานขอจิตเป็นดอกบัวแก้วหมุนเวียนขวาด้วย

ความรักเคารพบูชา โมทนา บุญกุศล ขอหมุนเพื่อตัดร่างกาย
ที่เป็นโทษทุกข์ออกจากจิตสะอาด เพื่อกำจัดกิเลสอุปาทาน
ขันธ์ทั้ง ๕ ให้หมดไปเร็วไว หมุนเพื่อแผ่เมตตา ฝากไปกับ
แสงทิพย์ให้สรรพสัตว์ทั้ง ๓ โลกได้มโนทนาบุญหลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่ พระนิพพานโยฉับพลันทันใด

๑.อธิษฐานจิตขอท่านทั้งหลาย เทพ พรหม เทวดาอารักษ์
และท่านทั้งหลาย ได้โปรดมาร่วมมโมทนาบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติธรรม
ในครั้งนี้ ได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์ของพระพุทธองค์  เพื่อเข้าสู่พระนิพพาน
ด้วยกาลเทอญ


. ขอแบ่งกายทิพย์ของข้าพเจ้า ๑ องค์ จากเบื้องบนพระนิพพาน
มาตามพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์กับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ
ขององค์พระศาสดา หมุนกายทิพย์ และจิตทิพย์ของข้าพเจ้าอยู่เหนือโลกมนุษย์
ให้ทุกๆ ดวงจิต ของสรรพสัตว์ในวัฏจักรสงสาร เทพ พรหม เทวดาทั้งหลาย
ได้รับแสงทิพย์อริยทรัพย์ทุกจุดทุกสถาน เพื่อให้โลกอยู่เย็นเป็นสุข
กลับกลายเป็นสวรรค์ชั้นนิพพานดังเดิมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน


.กำหนดจิตเพ่งภาพองค์สมเด็จเพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้เป็นแก้วใส
กายทิพย์นิพพาน มีฉัพพรรณรังสีรัศมี ๖ ประการ พร้อมด้วยพร้อมรัศมีสีขาว

ประกายเพชร คือ พลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ เพ่งจนเห็นภาพนั้น ติดตาติดใจ
เมื่อนึกถึงภาพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใด จิตก็สามารถมองเห็นภาพทางใจ
ได้ทุกครั้ง ขออัญเชิญภาพที่ปรากฏที่เห็นทางใจมาประทับตรงดวงตาที่ ๓ ตรงกลาง
ระหว่างตาทั้ง ๒ ของข้าพเจ้า

. กำหนดลมหายใจ นึกถึงพระคาถาตาทิพย์ เป็นพระคาถาอภิญญามีทิพย
จักขุญาณ สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ

. นึกเอาจิตของตนเอง เป็นดวงแก้วสดใสเข้าไปในพระวรกายขององค์สมเด็จ
พระศาสดา ที่จิตเรานึกถึงจำภาพที่ตัวเราได้จับภาพท่านไว้ในจิต จะอยู่ตรงกลาง
ระหว่างดวงตาทั้ง ๒ ข้างพอดี

. ไม่สนใจลมหายใจ ปล่อยคำภาวนา นะโม พุท ธา ยะ” และ นะ มะ พะ ธะ
กำหนดจิตพุ่งขึ้นไปกับพระรูปพระโฉมขององค์พระตถาคต
ที่เรากำหนดไว้ตรง
จุด
ทวารตรงกลางระหว่างดวงตาทั้ง ๒ ข้างนั้น เข้าไปกราบนอบน้อมอภิวาท
ต่อองค์พระบรมศาสดา ขอบารมีองค์พระศาสดา เพื่อความรู้จริง
และตัดตัวกิเลส ตัณหา อวิชชา ความโลภให้หมดไปจากจิตของข้าพเจ้า

เพื่อยกระดับจิตของข้าพเจ้า เข้าสู่พระอริยเจ้า หรือพระอรหันต์
ให้มีผลในชาตินี้ ในทุกภพทุกชาติ ได้รับบุญกุศลในทันใด
ขออำนาจพระวิสุทธิพุทธรังษีองค์พระศาสดา คุณอำนาจพระศรีรัตนครัย
คุณเทพไท้เทวา คุณบิดามารดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย

ตั้งแต่ดอีตชาติ ถึงปัจจุบันชาติ โปรดมารวมตัวกับบารมี
ของแสงทิพย์อริยทรัพย์องค์พระศาสดา มาน้อบนำโปรดสู่ข้าพเจ้า

เป็นเท่าทวีคูณ ขอให้ข้าพเจ้าได้โปรดบรรลุพระโสดาปฏิมรรค เป็นอย่างต่ำ
ด้บรรลุ พระอรหันต์เป็นอย่างสูง

ได้โดยถ้วนหน้าทั้ง ๓ โลก ด้วยเทอญ สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง

( เมื่อจิตเป็นสมาธิภาพพระพุทธองค์ติดตา หลับตาสมาธินึกถึงภาพพระพุทธองค์

พุ่งจิตออกไปพุทธองค์หรือเบื้องบน นั่งสมาธิตามแต่เวลาที่ท่านจะเห็นสมควร )

1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

วิธีการอัญเชิญพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์สถิตย์กาย