วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมพระคาถาของพระราชพรหมยาน
( หลวงพ่อพระฤาษีลิงดำ )
พระ พุทธคาถา
(สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ )
สวดทุกคืน คืนละ ๗ จบ
อานุภาพคาถามีดังนี้

๑. ศัตรูจะพินาศไปเองเมื่อคิดประทุษร้าย
๒. จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการตามที่ปรารถนา
๓. จะสามารถเห็นได้แจ่มแจ้งด้วยญาณ เห็นได้ชัดเจนทุกประการ
และทุกขณะที่ประสงค์จะเห็น
๔. เป่าให้ศิษย์ผู้เรียนทิพยจักขุญาณ และเรียนไปปรโลกได้
มีญาณเครื่องเห็นแจ่มใส

คาถา พระปักเจกพุทธเจ้า


ตั้งนะโมฯ ๓ จบ
(พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ)


สมาทานศีล ๕
( ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมรยะ มัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิ )


พระปัจเจก
( พุทธะ มะ อะ อุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา
วิระอิตถิโย พุทธัสสะ
มานีมานะ พุทธัสสะ สวาโหม )
สวดเช้าเย็น ครั้งละ ๙ จบ
จะทำให้มีความคล่องตัว
ในความเป็นอยู่ เงินไม่ขาดมือ.
คาถา อภิญญารวม
โสตัตตะภิญญา
คาถา รวมจิต
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง
คาถา ปราโมทย์
ปราโมทย์
คาถา พระนิพพานนิมิต
นิมิตจิตติ นิมิตจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตา


คาถา กำบังตัว
สัมปะติจฉามิ
คาถา กันฟ้าผ่า
อากาเสจะ พุทธทิปังกะโร นะโมพุทธามะ
คาถา สมเด็จพระพุทธกัสสป
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ ศัตรูทั้งหลาย
วินาศสันติ
พุทธัง มัดจิต ธัมมัง มัดใจ
โรคภัยทั้งหลาย วินาศสันติ
ฆะเตสิ ฆะเตสิ กิงกะระณัง ฆะเตสิ
อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ

คาถาขีณาสวา อนิยตา และนิพพานสุขังขีณาสวา อนิยตา และนิพพานสุขัง
คาถา เรียกจิตคน
จิตตะ มหาจิตตัง ปิยัง มะมะ
คาถา สนองกลับผู้กระทำไสยศาสตร์
สัมปจิตฉามิ
คาถา ป้องกันคุณไสย และกันยาพิษ ยาสั่ง
เมสัมมุขา สัพพาหะระติ เตสัมมุขา
คาถา พระอินทร์
สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพจักขุง วิโสทายิ
(ใช้กับการเรียน ให้จำได้ )
คาถา พระยายม
นะโมพุทธายะ
พุทธ คาถา
มหาวิชโย โหหิ อสังวาโส
(ภาวนาป้องกันอันตรายทุกอย่าง)
คาถา เมตตา
พระอรหัง สุคโต ภควา นะเมตตาจิต
(ให้ใช้เวลาไปติดต่อผู้อื่น
เพื่อขอความช่วยเหลือ
จะสำเร็จผลตามที่ต้องการ )
คาถา สมเด็จประทาน มหาโคตมะ ปาทะเกหิ จะ
อปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง
(เสกของต่างๆ ให้มนุษย์
จะได้มีจิตเมตตาต่อกัน เสกอะไรก็ได้)
คาถา พระโมคคัลลานะ ประทาน
.อิติ สุกขติ สุกขโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนอยู่ในบ้าน

จะได้รับความเมตตาเป็นพิเศษ)
.อิติ สุคติ สุคโต
(ทำน้ำมนต์ให้คนเดินทาง จะประสบผล

สมประสงค์และปลอดภัยทุกประการ)
คาถา ท่านท้าวเวสสุวัณ
พยัคฆา พยัคฆัง มานี่ให้หมด
(คาถาภาวนาให้คนมารวมกัน
อธิษฐานเอาตามใจ
ภาวนาเรียกเสกแป้ง สีผึ้งก็ได้)
คาถา ป้องกันอันตราย
รูปพระพุธโธ โหหิ
คาถา ให้สารภาพ
กัณหัง อเสนโต อเทสยิ
(บอกความจริงให้หมด)
คาถา นวด
อิมัสมิงมาเล อิมังเต มาสัง วัสสัง อุเปมิ
(ให้ภาวนาเรื่อยไปขณะนวด)
คาถาเสก ของขายภายในร้าน
นะมะนะอะ นอกอนะกะ
กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มหิสุตัง
สุนะพุทธัง สุอะนะอะ
คาถา ท่านท้าวมหาราชทั้ง ๔
อิติ สัมมาสัมพุทธัสสะ พระอรหังรักษา
คาถา โรยทราย (นะจังงัง)
นะโม พุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
อิติ ศัตรู ยามาคะตา (โรยไปว่าไป)

(ป้องกันศัตรู)
คาถา สมเด็จพระพุทธกัสสป
จิเจตะสา มหามันตัง
(สอนให้ทำน้ำมนต์ ใช้การทุกอย่างสวัสดี
เป็นมหาเมตตา และทำลายโชคร้ายทั้งหมด
ให้กลายเป็นดี รักษาโรคทั้งหมด ตามแต่จะอธิษฐาน)
คาถา เสกขี้ผึ้งสีปาก เมตตามหานิยม
(คาถาพระพุทธกัสสป)
นาสังสิโม ปาสุอุชา


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

สำหรับผู้สนใจพระคาถาหลวงพ่อพระฤาษีลิงดำ