วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

พระคาถาแผ่เมตตาทั่วไตรภพ

นะโม พระพุทธสิกขี พระพุทธเจ้า
นะโม สรรพธัมมานัง พลังพระเปิดโลกทั้งสาม
นะโม อิติ อิติโพธิสัตว์ โอมแสงทิพย์อริยธรรม
โอมแสงฉัพพรรณรังสี โอมท่านท้าวจาตุรมหาราช
โอมท่านท้ายจาตุรมหาพรหม
ลูกขออุทิศผลบุญกุศลผลบุญใดๆ
ที่ได้รับฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์
กับแสงฉัพพรรณรังสี ๖ ประการที่แผ่ไปทั่วสามโลก
เจ้ากรรมนายเวรสรรพวิญญาณรวมทั้งบริวารญาติมิตร
มีความสุขสำเร็จในชีวิต ได้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ
เวียนว่ายตายเกิดโดยสิ้นเชิง ด้วยพระบารมี
อันมิอาจประมาณ ลูกขอนอบน้อมและจิตสว่างไสว
หลุดพ้นไซร์กลับบ้านนิพพานพร้อมด้วยบริวารทุกท่านเทอญ
สัมปะติจฉามิ สัมปะจิตฉามิ นิพพานสุขัง


พระคาถาอริยทรัพย์


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )
สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มะหาเทวา
สัพเพ ยักขา ปะรายันติ พรหมา จะ มะหาเทวา
อะภิลาภา ภะวันตุเม
มะหาปุญโญ มะหาลาโภ
ภะวันตุเม มิเตพาหุหะติ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ
วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ สวาโหม
สัมปะติจฉามิ สัมปะติจฉามิ
โสตัตตะภิญญา ขีนาสวา
อนิตยา นิพพานสุขขัง
เพ็ง เพ็ง พา พา หา หา ฤา ฤา
( ภาวนา ๙ จบ )


คาถาแผ่ส่วนกุศล


อิทังเม มาตา ปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม ญาตีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม สัพพะเทวะตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้า
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทังเม สัพพะเปตานัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเปตา
ขอให้ส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังเม สัพพะเวรีนัง โหนตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอให้ส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทังเม สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
ขอให้ส่วนบุญกุศลนี้ จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


คาถาแผ่เมตตาให้ตนเอง


อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อีตตานัง ปะริหามิ
ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ
รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิด


บทกรวดน้ำ


ข้าพเจ้า ขออุทิศบุญกุศลจากการสวดมนต์
และเจริญภาวนาวิปัสนากรรมฐานให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าเคยได้ล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ แม้ท่านจะ
อยู่ภูมิใดหรือภพภูมิใดก็ตาม  ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับอนิสงค์ผลบุญนี้
ที่ข้าพเจ้าได้กระทำไว้ดีแล้วและโปรดอโหสิกรรม และโมทนาบุญแก่
ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ ด้วยเทอญ สาธุ...

1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

พระคาถาแผ่เมตตาแบบต่างๆ