วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ปฏิหารย์พระแก้วจักรพรรดิ์

ข้าพเจ้าได้รับบูชาพระแก้วจักรพรรดิ์
ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าพระแก้วจักรพรรดิ์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามจิตผู้ครอบครองหรือบูชา
ซึ่งจากเดิมที่ข้าพเจ้าได้มาจากญาติธรรม
แบ่งให้บูชาเป็นสีออกชมพู

และค่อยเปลี่ยนเป็นสีแดง สีส้ม
แต่เมื่ออยู่กับข้าพเจ้าบูชานานวัน
พระแก้วจักรพรรดิ์ก็เปลี่ยนสีออกไป
เป็นสีขาวมากขึ้น ข้าพเจ้าจึงเชื่อเรื่อง
ปฏิหารย์ของพระบรมสารีธาตุ
และพระธาตุต่างๆ จากการที่ข้าพเจ้าได้บูชา
และพบกับประสพการณ์ของตัวเอง


ความหมายของพระแก้วจักรพรรดิ์

๑.สีแดง หมายถึง สีแห่งกำลังฤทธิ์อำนาจและบุญฤทธิ์

ของผู้ทรงฌานเป็นที่เคารพน่าเกรงขาม
จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมฝึกฝนให้จิตมีสติรู้
เท่าทันอารมณ์โดยเฉพาะผู้ที่ครอบครอง
สีแดงเข้มออกดำ หมายถึงการทรงฌานเข้มข้นขึ้น
และต้องเป็นผู้ที่สั่งสมบารมีมามากในอดีต

. สีใสดังลูกแก้ว หมายถึง พลังบารมีพุทธคุณ
หรือพลังใจที่ ใสสะอาดบริสุทธิ์มีจิตใจเยือกเย็น
หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวง่ายๆ เป็นผู้ที่มีศีล
ที่บริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเศร้าหมองเป็นอำนาจ
ของบุญฤทธิ์ที่เกิดจากกระแสของความเมตตา
ที่มีแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายหรือบุคคลผู้ดูแลนั้น
เจริญพรหมวิหารเป็นประจำ

.สีเขียว หมายถึง อำนาจจิตที่มีความเมตตา
เย็นกายเย็นใจ ของผู้ทรงศีล มีความสงบเยือกเย็นมั่นคง

. สีเหลือง หมายถึง กระแสแห่งความเมตตาความ
มีสง่าราศี เป็นสีแห่งผู้เจริญพรหมวิหาร

. สีส้ม หมายถึง เป็นสีแห่งผู้เจริญพรหมวิหาร
มีเทพที่มีคุณธรรม ดูแลปกปักรักษา

. สีฟ้า หมายถึง เป็นผู้ที่มีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมมา
ในอดีตมีน้ำใจกว้างขวางใสสะอาดน่าเคารพนอบน้อมเป็น
ผู้สั่งสมบารมีเข้าเขตปรมัตถ์บารมี

. สีน้ำเงิน หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจวาสนาบารมีสูงมีทั้ง
บุญฤทธิ์ และอิทธิฤทธิ์บารมีเป็นผู้นำผู้ปกครองมีทั้งเดช
ตบะบารมีเป็นที่เคารพ น่าเกรงขามเป็นผู้สั่งสมบารมีเข้า
เขตปรมัตถ์บารมีแต่จะเข้มขันกว่าสีฟ้า

. สีชมพู หมายถึง สีแห่งพลังอานุภาพเมตตา มีความนิ่มนวล
อ่อนโยน จะทำให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเมตตาช่วยเหลือ
อย่างน่าอัศจรรย์ผู้ดูแลจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีงาม

. สีชา หมายถึง การใช้สติพิจารณาทางวิปัสสนาญาณ
หรือเป็นผู้เข้มขันในทางวิปัสสนามีสติรู้เท่าทัน


1 ความคิดเห็น:

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

ปฏิหารย์พระแก้วจักรพรรดิ์กับผู้ปฏิบัติธรรม