วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระศรีอริยเมตไตรย์

สันนิฐานว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรก  ในอนาคตที่จะมาประสูติ
เพื่อประกาศธรรมกล่าวกันว่า  ขณะนี้พระศรีอริยเมตไตรย์
ได้บำเพ็ญพระโพธิญาณอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตาภูมิ  เพื่อรอการ
ประสูติเป็นพระพุทธเจ้า  เมื่อย้อนไปในยุคของพระสิริมัตตะ
พุทธเจ้า  พระศรีอริยเมตไตรย์ทรงเป็นกษัตริย์พระนามว่า
พระเจ้าสังข์จักรจอมจักรพรรดิ์แห่งนครอินทปัตต์
วันหนึ่งทรงทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาใกล้ๆ 
เมืองอินทปัตต์ทรงดีพระทัยยิ่ง  จึงรีบเสด็จไป
ด้วยพระบาทไม่มีความคิดเห็น: