วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระอรหันตธาตุพุทธสาวก

นับตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมา  มีพระสงฆ์จำนวนมากมายที่ปฏิบัติตามแนวทาง
ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้  และมีความเพียรพยายามยิ่ง 
จนกระทั่งสามารถยกจิตก้าวบรรลุสู่ภูมิธรรมขั้นต่างๆ  นับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไป
และสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าท่านเหล่านั้น  สามารถบรรลุภูมิธรรมขั้นสูงได้ก็คือ พระธาตุ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  มีพระอริยสงฆ์มากมายที่สามรถปฏิบัติธรรมจนกระทั่งอัฐิกลาย
เป็น " พระธาตุ " และมีลักษณะแตกต่างกันมากมาย  ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น ๒ กลุ่ม
ดังนี้

๑. พระสาวกสมัยพุทธกาลและสมัยโบราณ  โดยพระสาวกสมัยพุทธกาลนั้น คือ
พระสาวกที่ดำรงขันธ์อยู่ในช่วงสมัยพุทธกาล  จนกระทั่งถึงภายหลังพุทธกาลไม่นาน
ส่วนพระสาวกสมัยโบราณ คือ พระสาวกที่ดำรงขันธ์ในช่วงภายหลังพุทธปรินิพพาน
จนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔ พระสาวกในกลุ่มนี้ จึงมีเป็นจำนวนมาก  ทั้งที่ปรากฏ
และไม่ปรากฏนามในตำรา  พระสาวกสมัยพุทธกาลที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น
พระโมคคัลลาน์  พระสารีบุตร  เป็นต้น และพระสาวกสมัยโบราณที่เป็นที่รู้ัจกกันดี
โดยทั่วไป เช่น พระอุปคุต เป็นต้น
                       พระธาตุพระอุปคุต

๒. พระสาวกสมัยปัจจุบันนั้น คือ ช่วงตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๐  เล็กน้อย  จนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน  ซึ่งมีมากมายหลายองค์  และแต่ละองค์ก็มีพระธาตุลักษณะต่างๆมากมาย
ทำให้สามารถศึกษาลักษณะ และวิธีการแปรเป็นพระธาตุจากส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับลักษณะการเกิดของพระบรมสารีริกธาตุ  และพระธาตุพระสาวก
สมัยโบราณได้ ดังเช่น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นเต้น

สมัยพุทธกาลโบราณกาล

ตามตำราพระธาตุโบราณ  ได้กล่างถึงลักษณะพระธาตุของพระอรหันต์
ผู้ซึ่งทรงขันธ์อยู่ในสมัยพุทธกาล  และหลังพุทธปรินิพพานไม่นาน 
มีระบุลักษณะของพระธาตุพระอรหันต์เหล่านี้ไว้ ๔๗ พระองค์
และในอรรถกถาของพระไตรปิฎก  ระบุลักษณะพระธาตุของ
พระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลไว้อีก ๒ พระองค์ ซึ่งซ้ำกับในตำรา
พระธาตุของโบราณ ๑ องค์ รวมปรากฏลักษณะพระธาตุของ
พระอรหันต์ทั้งสิ้น ๔๘ องค์

๑.   พระสารีบุตร   
                  
๒. พระโมคคัลลานะ

๓.   พระสีวลี  
                             
๔. พระองคุลิมาละ

๕.   พระอัญญาโกณฑัญญะ
     
๖. พระอนุรุทธะ 

๗.   พระกัจจายะนะ   
             
๘. พระพิมพาเถรี

๙.   พระสันตติมหาอำมาตย์
  
๑๐. พระภัททิยะ

๑๑. พระอานนท์  
                    
๑๒. พระอุปคุต

๑๓. พระอุทายี
                      
๑๔. พระอุตตะรายีเถรี

๑๕. พระกาฬุทายีเถระ
           
๑๖. พระปุณณะเถระ

๑๗. พระอุปะนันทะ 
               
๑๘. พระสัมปะฑัญญะ

๑๙. พระจุลลินเถระ
                 
๒๐. พระจุลนาคะ

๒๑. พระมหากปินะ

๒๒. พระยังคิกะเถระ
 
๒๓. พระสุมณะเถระ
               
๒๔. พระกังขาเรวัตตะ

๒๕. พระโมฬียะวาทะ 

๒๖. พระอุตระ

๒๗. พระคิริมานันทะ

๒๘. พระสปากะ

๒๙. พระวิมะละ

๓๐.  พระเวณุหาสะ

๓๑.  พระอุคคาเรวะ
                  
๒.  พระอุบลวรรณาเถรี

๓๓. พระโลหะนามะเถระ
          
๓๔. พระคันธะทายี

๓๕. พระโคธิกะ
                        
๓๖. พระปิณฑะปาติยะ

๓๗. พระกุมาระกัสสะปะ
          
๓๘. พระภัทธะคู

๓๙. พระโคทะฑัตตะ
               
๔๐. พระอนาคาระกัสสะปะ

๔๑. พระคะวัมปะติ
                  
๔๒. พระมาลียะเทวะ

๔๓. พระกิมิละเถระ
                  
๔๔. พระวังคิสะเถระ

๔๕. พระโชติยะเถระ 
              
๔๖. พระเวยยากัปปะ

๔๗. พระกุณฑะละติสสะ
        
๔๘. พระพักกุละ
ไม่มีความคิดเห็น: