วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ประสพการณ์เรื่องพระบรมสารีริกธาตุ

เรื่องพระบรมสารีริกธาตุเป็นเรื่องละเอียดอ่อน
สำหรับข้าพเจ้านั้น ก็ศรัทธาพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุทุกพระองค์ ซึ่งก็เคยอัญเชิญท่านจาก
หลายสถานที่ เช่น ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ พระราม ๓

วัดสังฆทานสถานที่ต่างๆที่ท่านเหล่านั้น รวมทั้งเพื่อน
กัลยานิมิตรทุกท่าน

อนึ่งส่วนพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระสมอง
ข้าพเจ้าได้จากเพื่อนทางกัลยานิมิตรบางท่าน และหลังจากนั้น
เรื่องพระจักษุธาตุ ข้าพเจ้าก็ได้เห็นบุคคลท่านต่างๆ
ได้กล่าวถึงในเว็บต่างๆมากมาย เป็นเวลาระยะเวลาเกือบ ๒ ปี

     พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระสมอง


                       พระจักษุธาตุ

แต่ไม่ได้มีโอกาสกราบไหว้ จนกระทั่งได้ดูรายการหนึ่งทางเคเบิ้ล
ว่ามีการสวดมนต์ถวายแด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ ข้าพเจ้าอยาก
สร้างบุญจึงได้เดินทางไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในที่แห่งนั้น


ณ.สถานที่วัดเกาะสัมพันธวงศ์ ข้าพเจ้าได้เห็นพระบรมสารีริกธาตุ
และพระอรหันตธาตุมากมาย จึงได้สอบถามพระอาจารย์ว่า
เสด็จมาอย่างไร ท่านตอบว่า มีญาติโยมนำมาถวาย
รวมทั้งท่านเสด็จมาเองด้วย

ข้าพเจ้าก็มิได้คิดอย่างไร เพราะนับถือองค์พระบรมศาสดาอยู่แล้ว
ให้ยึดการปฏิบัติเป็นที่ตั้ง สำหรับเรื่องพระธาตุเสด็จต่อหน้า ณ.
สถานที่แห่งนั้นข้าพเจ้ามิได้เสด็จมาที่ข้าพเจ้าในเวลานั้น

แต่ข้าพเจ้าก็เห็นผู้มีชื่อเสียงบางท่าน คุณป๊อกเชลซี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านองค์พระพิฆเณศ นั่งอยู่ข้างๆกับข้าพเจ้า พระธาตุก็เสด็จตก
ใส่มือของเขาเป็นผลึกสี หลังจากนั้นข้าพเจ้าอธิษฐานจิต
แต่ท่านก็ไม่เสด็จ อาจจะเพราะข้าพเจ้าจิตไม่สงบ หรือตั้งใจ
มากเกินไปท่านก็เลยไม่เสด็จ

                        คุณป็อกเชลซี

                  พระบรมสารีริกธาตุ


แต่ภายหลังที่ข้าพเจ้าได้พระบรมส่วนพระสมองของพระอาจารย์
ประจักษ์บางส่วนมาบูชาใส่ผอบหมดแล้ว ต่อมาอยู่วันรุ่งขึ้น
มีพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระสมองก็ตกมาอยู่บนที่นอนของ
ข้าพเจ้า จำนวน ๒ องค์

ข้าพเจ้ารู้สึกได้ขนลุกซู่ อันหนึ่งพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระสมอง
ของท่านมีกลิ่นกลายหอมข้าพเจ้าคิดว่าหน้าจะเป็นของจริง
แต่ส่วนพระจักษุธาตุ ข้าพเจ้าไม่ขอออกความคิดเห็นใดๆ


เพราะข้าพเจ้ายังไม่มีความสามารถขนาดนั้น ไม่ได้เป็น
ผู้ทรงอภิญญาณ ดังนั้นเพราะท่านทั้งหลายที่มีความรู้ยัง
ไม่สามารถสรุปได้ ก็ย่อมเป็นข้อกังขาของบุคคลทั่วไป
เป็นธรรมดาในเรื่องการเสด็จมาของพระจักษุธาตุ

ในตำราต่างๆ ที่ข้าพเจ้าอ่านก็ยังไม่ได้กล่าวถึง
แต่ทุกสรรพในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมอาจจะเป็นไปได้
หรือเป็นไปไม่ได้ ขึ้นอยู่กับปฏิหารย์ของท่านหรือผู้ครอบครอง
จะเข้าใจในสิ่งนั้นดีที่สุด


ข้าพเจ้าเคยตั้งจิตอธิฐาน
หากข้าพเจ้ามีบุญอันน้อยนิด
สักวันหนึ่ง ท่านก็คงจะมาโปรดข้าพเจ้า
หรือให้ได้บูชาในองค์ท่านไม่วันใด
ก็วันหนึ่งหากปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

ย่อมเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้บูชาท่าน
จะมีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ
เพราะท่านเป็นสิ่งสูงค่าในจิตใจ
ข้าพเจ้าก็มีความรู้สึกอย่างนี้เช่นกัน
ส่วนตัวข้าพเจ้าก็เคยตั้งจิตตั้งใจไว้
ถ้าวันหนึ่งวันใด ข้าพเจ้ามีบุญมากพอ
ที่ท่านเสด็จมาเพิ่มมากมาก

ไม่ทางใดทางหนึ่ง พอที่จะสามารถ

แบ่งปันให้ท่านอื่นได้ก็จะแบ่งให้บูชา
ตามกำลังความสามารถอันน้อยนิด
หากทำได้ ทุกอย่างเป็นเรื่องของ
ความศรัทธาและการปฏิบัติธรรม
หากผู้ใดได้ท่านไปแล้วไม่ปฏิบัติ
ธรรมทำคุณงามความดีท่านก็ย่อม
เสด็จหนีหายได้เหมือนกัน
เมื่อมีทานเปรียบเสมือน

เป็นเครื่องตืนสติทุกขณะจิต
ให้ประพฤติทำแต่ความดีถวาย

แด่องค์พระบรมสารีริกธาตุ
เสมือนเป็นพุทธานุสติคอย
เตือนให้พุทธศาสนิกชน
ให้ทำแต่คุณงามความดี

ผู้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ที่มีจิตดีมีกุศลย่อมมีบุญ

สัมพันธ์กับพระพุทธองค์
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

พระพุทธองค์ก็จะเสด็จ
มาให้ทุกท่านได้สักการะ
บูชาพระพุทธองค์จาก
การประพฤติปฏิบัติธรรม
อย่างสม่ำเสมออยู่เป็นนิจ

อนึ่งจากที่ข้าพเจ้าไปเคยไปสถานที่
ชมรมรักษ์พระบรมธาตุแห่งประเทศไทย
แต่มิได้เจอคุณปราโมช ประสพสุขโชคมณี
จากการสนธนาทางโทรศัพท์จิตของข้าพเจ้า
รับรู้ได้ว่าคุณปราโมช เป็นบุคคลที่มีจิตดีมีน้ำใจ
ตอนนั้นเผอิญคุณปราโมชต้องไปต่างจังหวัด
ทำธุระกิจการสวนสัตว์ของที่บ้าน

ข้าพเจ้าก็เลยไม่ได้พบกับคุณปราโมชเจอแต่เจ้าหน้าที่ของคุณปราโมช
ก็สามารถรับรู้ได้ว่าทุกท่าน

เป็นบุคคลากรที่มีอุปนิสัยดี จิตดี เป็นกุศล
ให้ความรู้ต่างๆ กับข้าพเจ้าในช่วงที่
ข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มศึกษาเรื่องพระบรมสารีริกธาตุใหม่ๆ
หากท่านใด้ต้องการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
ก็สามารถไปเยี่ยมชม ณ. สถานที่ดังกล่าวได้

บรรยากาศเป็นกันเอง คุณปราโมชสามารถ
แบ่งปันให้ผู้มีจิตศรัทธาได้นำไปบูชา
เพราะท่านมีบุญในการช่วยสืบสาน
พระพุทธศาสนา องค์พระบรมสารีริกธาตุ

ท่านเสด็จมาบ่อย ณ.สถานที่แห่งนั้น
สันฐานของคุณปราโมช เมื่อนำมาส่องดู
จะเป็นประกายเงางามเป็นมันเวาสวยงามมาก

แผนที่การเดินทาง

2 ความคิดเห็น:

ทักษกร กล่าวว่า...

อยากจะขอพระบรมสารีริกธาตุไปบูชาค่ะ เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึง ในการปฏิบัติธรรม แต่ไม่สามารถติดต่อคุณปราโมชได้เลย ใครพอจะติดต่อกับคุณปราโมชได้บ้างค่ะ ช่วยบอกที ขอบคุณค่ะ

Kwanpat Arnutphongchai กล่าวว่า...

๑. คุณปราโมช ประสพสุขโชคมณี โทร.๐๘๔-๕๙๕-๙๕๙๑
๒. คุณมณียา ณ อุบล โทร.๐๘๓-๙๑๘-๒๘๒๐๓. คุณวรรณพ การะเกตุ โทร. ๐๘๑-๙๑๖๒๗๔๔