วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

พระธาตุพระสารีบุตร

" สัณฐานกลมเป็นปริมณฑลบ้าง  รีเป็นไข่จิ้งจกบ้าง  เป็นดังรูปบาตร
คว่ำบ้างพรรณขาวดังสีสังข์ สีพิกุลแห้ง สีหวายตะค้า "

ประวัติ พระสารีบุตร  เอตทัคคอัครมหาสาวกผู้เลิศทางปัญญา

พระสารีบุตร ถือกำเนิดในครรภ์ของนางสารีพราหมณี  ในบ้านอุปติสสคาม
ณ หมู่บ้านนาลกะ ( นาลันทะ ) ไม่ไกลกรุงราชคฤห์  เดิมชื่อ อุปติสสะ
บิดา คือ วันคันตพราหมณ์  มารดา คือ สารีพรามหณีในวันเดียวกับที่
นางพราหมณ์สารี ให้กำเนิดอุปติสสะนั้น ยังเป็นวันที่ ครอบครัวข้างเคียง
ให้กำเนิดบุตรชื่อว่า " โกลิตะ " หรือต่อมา คือ พระมหาโมคัลลานะ อีกด้วย
ครอบครัวของนางพราหมณีสารีนั้น มีความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมมูลพอๆ
กับครอบครัวของโกลิติ มีนิสัยใจคอของทั้งอุปติสสะและโกลิตะก็คล้ายคลึงกัน
ท่านทั้งสองได้คบหาและเล่าเรียนด้วยกันมาแต่เล็กๆ  จนเติบใหญ่ นอกจากนี้
ครอบครัวทั้งสองก็ยังคบหาสมาคมกันมาตั้งแต่ชั่วบรรพบุรุษ ทั้งสองจึงเป็น
เพื่อนรักกันอย่างยิ่ง
ไม่มีความคิดเห็น: